واریز ریالی با شناسه

روال واریز مبالغ بالای 25 میلیون تومان و از طریق شناسه اختصاصی در پنل پینگی